KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

Kácení dřevin rostoucích mimo les

 

Základní informace:

Kácení dřevin rostoucích mimo les na území Města Horažďovice a pod něj spadajících obcí (Babín, Komušín, Horažďovice Předměstí, Boubín, Veřechov, Svaté Pole, Horažďovická Lhota a Třebomyslice). Na ostatním území obce s rozšířenou působností Horažďovice povolují kácení příslušné obecní úřady, nejedná-li se o kácení ve VKP.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Ke kácení dřevin rostoucích mimo les, vyjma některých případů je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Žádost podává vlastník pozemku, nebo nájemce se souhlasem vlastníka.

Kdy není třeba povolení orgánu ochrany přírody

1.        U fyzických osob, které jsou vlastníky pozemku a jde-li zároveň o stromy s velikostí obvodu kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí nebo o keře o rozloze menší než 40 m2. Nejsou-li součástí VKP (hlavně kácení v údolní nivě, rybníku a ve vodním toku - viz. pak zásah do významného krajinného prvku)

2.        Ke kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostu nebo při provádění výchovné probírky porostů, a z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně do 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat.

3.        Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení oznámí je orgánu ochrany přírody.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti, kterou doložíte dokladem o vlastnictví pozemku (výpis z katastru nemovitostí), specifikaci dřevin – (druh, počet, velikost plochy keřů, udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí), situační zákres v plánku nebo mapě, uvedením důvodu kácení dřevin,

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Odbor životního prostředí – k stažení zde

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

30 ti denní lhůta se dle zákona prodlužuje o 30 dnů, ve složitých případech o dalších 30 dnů.
Ve složitých případech tedy 90 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Vlastníci a spoluvlastníci pozemku, Občanská sdružení která se přihlásí jako účastník řízení a ten jehož práva mohou být kácením stromu dotčena.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška. 395/ 1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. 114/1992 Sb.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ